Photo: OCHA
Photo: OCHA

תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2017

תוכניות המענה ההומניטרי הזמינות:

מאת רוברט פּייפּר, המתאם ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש

בעוד הכיבוש הצבאי הישראלי של השטח הפלסטיני מתקרב לשנתו החמישים, הצרכים ההומניטריים עודם רבים. העוני והאבטלה דחקו יותר מרבע מכלל משקי הבית לחוסר ביטחון תזונתי; על פי הערכות, מיליון בני אדם זקוקים להתערבות בתחומי הבריאות והתזונה; ו־1.8 מיליון בני אדם זקוקים לצורה כלשהי של סיוע הגנתי. בסיכומו של דבר, כמעט מחצית מהפלסטינים הגרים ברחבי גדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית, וברצועת עזה – כשני מיליון בני אדם בסך הכול – יזדקקו בשנת 2017 לסיוע הומניטרי כזה או אחר.

שנתיים אחרי סבב מעשי האיבה בשנת 2014 ותשע שנים מתחילת המצור, הצרכים ההומניטריים בעזה נותרו חריפים במיוחד, והשירותים ההומניטריים שמספקת הקהילה הבינלאומית ממשיכים להוות חבל הצלה ל־1.1 מיליון בני אדם. כ־65 אלף בני אדם עדיין עקורים בשל ההסלמה ב־2014, בתי חולים ושירותי רפואה ראשונית מתקשים לתפקד בלי מלאי נאות של תרופות ואספקה מצילות חיים, וחקלאים ואנשי עסקים מתמודדים עם מכשולים מרובים בניסיונותיהם לשקם את מחייתם. עבור מרבית התושבים, הגישה למים נקיים ולחשמל היא ספוראדית. ל־70% מאוכלוסיית עזה יש גישה למים זורמים – שרובם אינם ראויים לשתייה – למשך שעות ספורות בלבד מדי יומיים עד ארבעה, בעוד מרבית משקי הבית בעזה מקבלים חשמל במשך שש עד שמונה שעות בלבד מדי יום. ההגבלות הגוברות והולכות על היתרי יציאה מעזה / גישה לגדה המערבית ומעבר לה גובות גם הן מחיר כבד ממטופלים הזקוקים לטיפול רפואי חיוני, וכן מעובדי סיוע.

מיצוי הדין בגין הפרות של המשפט הבינלאומי שביצעו בעלי תפקידים משני הצדדים נותר חמקמק, והדבר מונע מקורבנות וניצולים צדק וסעד המגיעים להם. למרבה הצער, גם בשנה החולפת נמשכה המתיחות בשטח הפלסטיני הכבוש – תקיפות אוויריות והפגזות טנקים ספוראדיות בעזה ועלייה במספר הפלסטינים הנפגעים מתחמושת חיה בגדה המערבית. לכל אלה נוספה עלייה חדה בהריסות של בתים ותשתיות פלסטיניים בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית.

על רקע כל זה ולמרות זאת נרשם צמצום במימון הכולל לתוכניות המענה ההומניטריות שלנו בהשוואה לשנה הקודמת, והדבר העמיד בסכנה מתן סיוע חיוני לנזקקים, בין שהם נאבקים לשקם את חייהם בעזה, להגן על זכויותיהם, או להגיע לשירותים חיוניים בירושלים המזרחית או בשטח C שבגדה המערבית. אנו תקווה ש־2017 תהיה שנה מוצלחת יותר מבחינה זו.

משבר ההגנה המתמשך בשטח הפלסטיני הכבוש נובע מתהליך מדיני תקוע וסבבי אלימות חוזרים ונשנים. אי־כיבוד המשפט הבינלאומי ממשיך להעמיק את פגיעותם של פלסטינים, ומחולל זה זמן רב מדי משבר הומניטרי מעשה ידי אדם. תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2017 מייצגת את מיטב מאמצינו להגן על אזרחים פגיעים מפגיעתו של אסון ממושך זה.

*מאמר זה התפרסם כפתח דבר לתוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2017.