Shattered window in 'Urif school following a settler attack. Photo by OCHA, 2023
Shattered window in 'Urif school following a settler attack. Photo by OCHA, 2023

אלימות מתנחלים גוברת: הצהרה לעיתונאים

הצהרה מפי ינס לרקה, דובר מטעם משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים

"בששת החודשים הראשונים של 2023 תיעד האו״ם 591 תקריות במעורבות מתנחלים שגרמו לנפגעים פלסטינים, נזק לרכוש או שניהם. מדובר בממוצע חודשי של 99 תקריות השנה.

"קהילות רועים פלסטיניות פגיעות במיוחד לפעולות כאלה הקשורות בהתנחלויות. מאז 2022 תיעד משרד האו״ם לתיאום עניינים הומניטריים את עקירתם של 399 בני אדם לפחות בגלל אלימות מתנחלים, משבע קהילות רועים פלסטיניות ברחבי השטח הפלסטיני הכבוש. שלוש מהקהילות ריקות כעת לחלוטין.

"הסיבה הנפוצה ביותר לעזיבת הרועים לדבריהם היא פעילות הקשורה בהתנחלויות כולל אלימות והרחבת התנחלויות המובילות לאובדן גישה לאדמות מרעה.

"סיבות אחרות כוללות סכנת הריסה של בתיהם ומבנים אחרים בידי הרשויות הישראליות. קהילות רבות ברחבי הגדה המערבית מצויות בסכנה של העברה בכפייה בגלל סביבה כופה הכוללת הריסות, פעילות מתנחלים ופרקטיקות אחרות.

"יצוין כי ההתנחלויות הישראליות אינן חוקיות לפי החוק הבינלאומי. הן מעמיקות את הצרכים ההומניטריים בגלל השפעתן על מחייתם של אנשים, על ביטחונם התזונתי ועל גישתם לשירותים חיוניים.

תמונה