Silwan. Archive picture

גוברת המתיחות בעקבות הרחבת התנחלויות בשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית

חששות מפני הידרדרות נוספת בתנאי החיים של תושבים פלסטינים

בשנים האחרונות יצרה הרחבת התנחלויות בסילוואן מתיחות ואלימות, ופגעה עוד יותר בתנאי החיים הרופפים של פלסטינים הסובלים מלכתחילה מצפיפות יתר, שירותים בלתי מספיקים וסכנת הריסה ועקירה בשל בנייה בלתי מורשית.

ב־26 באוגוסט וב־1 בספטמבר נכנסו מתנחלים, בליווי משטרתי, לשני מבני מגורים בלב השכונה הפלסטינית סילוואן שבירושלים המזרחית. סבורים כי המבנים שאוכלסו נמכרו על ידי בעליהם הפלסטינים. פעילויות התנחלות בשכונה כוללות גם חפירות ארכיאולוגיות ותפעול של הגן הלאומי עיר דוד ושל מרכז מבקרים, המושך מדי שנה מבקרים בכמויות ניכרות.

פעילויות המתנחלים שנעשו לאחרונה בסילוואן בוצעו, על פי דיווחים, בתמיכת עמותת המתנחלים "עטרת כוהנים", המובילה גם את ההשתלטות על רכוש פלסטיני ברובע המוסלמי של העיר העתיקה. מאז 2002 הגיש הארגון, על פי הערכות, תביעות משפטיות נגד כ־250 פלסטינים בשכונה בנימוק שהאדמה או הנכס שבו הם מתגוררים היה בבעלות יהודית לפני 1948. השטח הנפגע מכסה יותר מחמישה דונמים ומתגוררות בו 84 משפחות פלסטיניות המונות 1,400 נפש. בחודש מאי השנה עברו מתנחלים להתגורר במבנה ובו שלוש דירות נפרדות, וגרמו לעקירתן של שלוש משפחות. ביולי 2015 קיבלו שלושה משקי בית נוספים מהרשויות הישראליות צווי גירוש, המציבים שבעה פלסטינים בסכנת עקירה. אזור אל־בוסתאן בסילוואן הוגדר כשטח "פתוח" או "ירוק" שכל בנייה פלסטינית אסורה בו. אל־בוסתאן הוא האתר המוצע לפארק תיירותי שייבנה על ידי עיריית ירושלים. אם אכן תמומש התוכנית, יותר מאלף פלסטינים הגרים בכתשעים מבנים יאבדו את בתיהם.

התפתחויות אלה הן חלק מתוכנית רחבה יותר להרחבת התנחלויות בשכונות מגורים פלסטיניות במה שמכונה "האגן הקדוש" בירושלים המזרחית: הרובע המוסלמי והנוצרי של העיר העתיקה, סילוואן, שייח׳ ג׳ראח, א־טור (הר הזיתים), ואדי ג׳וז, ראס אל־עמוד וג׳בל מוכבר. מעריכים כי בשכונות הפלסטיניות באגן הקדוש מתגוררים אלפיים מתנחלים. כן קיימת יוזמה, הזוכה לתמיכה ממשלתית, לחבר יחד את ההתנחלויות הללו באמצעות שורה של גנים רציפים סביב האגן הקדוש והמדרונות המזרחיים של הר הצופים: תוכנית "השטחים הפתוחים".

עמותות מתנחלים השתלטו על נכסים באזור באמצעים שונים, בהם חוק נכסי נפקדים, בעלות יהודית קודמת לכאורה ורכישה מהבעלים הפלסטינים. החוק הישראלי מתיר לישראלים לתבוע אדמה ונכסים שלכאורה היו בבעלות יהודים בירושלים המזרחית לפני הקמת מדינת ישראל. עם זאת, הוא שולל מפלסטינים את הזכות לתבוע אדמות ונכסים במה שהיום היא ישראל.