פורסם ביום 1 מרץ 2012

מפת כפרים פלסטיניים הנפגעים מאלימות של התנחלות ומאחז יצהר | פברואר 2012הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית